MoneyInvest24.pl

Inwestycje, finanse, gospodarka

Praca

Dlaczego Twoje maszyny powinny być oznaczone znakiem CE?

Dlaczego Twoje maszyny powinny być oznaczone znakiem CE?

Znak CE wskazuje, iż dany produkt lub wyrób został dokładnie zbadany przez producenta i na podstawie tego badania uznany za spełniający wymogi Unii Europejskiej dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Znak ten nie jest jednak handlowym świadectwem jakości i nie stanowi potwierdzenia pochodzenia towaru z krajów członkowskich UE. Nie jest też certyfikatem bezpieczeństwa. Znaczenie znaku CE jest znacznie szersze, oznacza bowiem zgodność produktu ze zharmonizowanymi, a więc obowiązującymi na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego wymaganiami, które dotyczą między innymi wpływu produktu na środowisko naturalne. Wpływ ten dotyczy między innymi poziomu emisji zakłóceń elektromagnetycznych, hałasu oraz zużycia energii.

Konsument nabywający produkt ze znakiem CE może być pewny, iż producent wytworzył go zgodnie z obowiązującym we wspólnocie europejskiej prawem.

W wypadku jakich produktów wymagane jest oznakowanie CE?

Oznakowanie CE wymagane jest w wypadku produkowanych na świecie wyrobów, które są sprzedawane na terenie Unii Europejskiej. Obowiązek jego posiadania dotyczy produktów objętych unijnymi specyfikacjami zawierającymi wymóg zamieszczania tego oznakowania. Zgodnie z obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej przepisami, oznakowaniu CE podlegają następujące produkty i wyroby:

 • wyroby budowlane,
 • wyroby niskonapięciowe,
 • wyroby elektroniczne,
 • wyroby radiowe,
 • urządzenia ATEX,
 • wyroby ciśnieniowe,
 • zbiorniki ciśnieniowe,
 • środki ochrony indywidualnej,
 • urządzenia pomiarowe,
 • nieautomatyczne urządzenia ważące,
 • urządzenia medyczne, w tym urządzenia in vitro oraz urządzenia medyczne aktywnego osadzenia,
 • urządzenia spalające paliwa gazowe,
 • wyroby zużywające energię elektryczną,
 • urządzenia pracujące na zewnątrz pomieszczeń,
 • urządzenia linowe,
 • wodne kotły grzewcze,
 • wyroby objęte ograniczeniem stosowania substancji niebezpiecznych,
 • materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego.

Produktami wymagającymi oznakowania CE są również zabawki dziecięce, fajerwerki, łodzie i jachty przeznaczone do rekreacji, a także  windy i różnorodne maszyny wykorzystywane zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych.

Jakie maszyny powinny posiadać znak CE?

W następstwie ujednolicenia obowiązujących przepisów dotyczących norm jakości, jakie muszą spełniać produkty i wyroby dopuszczone na rynek Unii Europejskiej, obowiązek spełniania zapisów Dyrektywy 2006/42/WE i posiadania oznakowania CE dotyczy wszystkich maszyn wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku.

Zdobywanie znaku CE dla maszyn

Producent w celu zdobycia znaku CE dla maszyn powinien zgłosić się do właściwej jednostki notyfikowanej CE. Jednostka ta jest stroną trzecią przeprowadzającą ocenę zgodności produktów, a zakres jej działań jest zapisany w uzyskanych akredytacjach, które odnoszą się do obsługiwanych przez jednostkę dyrektyw. Proces certyfikacji CE maszyn przebiega w kilku etapach.

 1. Identyfikacja wymogów mających odniesienie do konkretnej, podlegającej certyfikacji maszyny oraz należącej do niej dokumentacji technicznej.
 2. Sprawdzenie bezpieczeństwa maszyny pod kątem ogólnych zasad BHP oraz wytycznych zamieszczonych w dyrektywnie maszynowej 2006/42/WE.
 3. Dokonanie oceny ryzyka dla maszyny.
 4. Opisanie środków niezbędnych do dostosowania maszyny do wymogów i zwiększenie jej poziomu bezpieczeństwa.
 5. Stworzenie pełnej dokumentacji technicznej wraz z instrukcją obsługi.

W sytuacji, gdy jednostka notyfikowana stwierdzi zgodność maszyny z wymogami stawianymi przez dyrektywę, proces analizy zakończony zostaje certyfikacją CE maszyny i nadaniem jej znaku CE.

Umieszczanie znaku CE na maszynie

Umieszczony na maszynie znak CE musi być widoczny, czytelny oraz trwały. Musi składać się z pionowych liter CE w tym samym rozmiarze. Znak CE umieszczony na maszynie można zmniejszać lub powiększać w zależności od potrzeb, istotne jest jednak zachowanie proporcji obu liter.

maszyny

Wytyczne mówią również o konieczności zachowania wielkości liter nie mniejszej niż 5 milimetrów, o ile specyfikacja dla danego urządzenia nie stwierdza inaczej. Tak długo, jak litery pozostają widoczne, oznakowanie może występować w różnym kolorze, a także posiadać wypełnienie lub kontur. W sytuacji, gdy znaku CE z jakichś przyczyn nie można umieścić na samej maszynie, należy go załączyć w dokumentacji urządzenia. Na maszynie obok oznaczenia CE znaleźć musi się ponadto numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła proces certyfikacji.

Udostępnij

O autorze